مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار

Jackson, S. E., Ones, D. S., & Dilchert, S. (Eds.); شهرین ستوده (Translator)
مدیریت منابع انسانی برای توسعه پایدار [Managing human resources for environmental sustainability].
Teheran, Iran: اسمان نگار.
(1393)

در جهان امروز، هر گونه کسب و کاری مستلزم توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی به جامعه با رویکرد چگونگی جهت گیری فعالیتهای مسئولانه  به همراه تولید ثروت است. در واقع این موضوع به معنای رفتارهای تجاری همه ذینفعان اعم از سهامداران، مشتریان و کارکنان که در شخصیت منابع انسانی در سازمانها و بنگاههای تولیدی و خدماتی ظاهر می­شوند، ناشی می­شود که به این سئوال یکایک آحاد جامعه پاسخ می­دهند که: آیا کسب و کار شما در خدمت رفع چالشهای اجتماعی قراردارد؟!